สมาคมชาวจังหวัดชุมพรประชุมคณะกรรมการสมาคมชาวจังหวัดชุมพร ร่วมทำบุญ ทอดกฐิน 7 วัด 7 อำเภอ

สมาคมชาวจังหวัดชุมพรประชุมคณะกรรมการสมาคมชาวจังหวัดชุมพร ร่วมทำบุญ ทอดกฐิน 7 วัด 7 อำเภอ

 

วันที่ 12 ตุลาคม 2562 พลเอกไพโรจน์ นาคฉัตรีย์ นายกสมาคมชาวจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย อุปนายก กรรมการ และกรรมการที่ปรึกษา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสมาคมชาวจังหวัดชุมพร นายลือชัย มณีศรี กรรมการและเลขาธิการ สรุปเรื่องสำคัญๆ ให้ทราบดังต่อไปนี้ 1 เรื่องเสื้อสมาคม จัดทำมาทั้งหมด 200 ตัว จำหน่าย+แถม+แจก ไปทั้งหมด 153 ตัว (ก่อนการประชุม) เหลืออยู่ที่ผม 47 ตัว ได้เงินค่าจำหน่ายเสื้อ จำนวน 37,800 บาท (โอนเข้าบัญชีสมาคมครบถ้วน มีหลักฐานเป็นใบโอนเงิน) 2 เมื่อวานนี้ จำหน่ายให้กรรมการ และกรรมการที่ปรึกษา 6 ตัวๆละ 200 บาท 5 ตัว ตัวละ 300 บาท 1 ตัว เงิน 1,300 บาท ได้โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว

3 เมื่อวานกรรมการที่ปรึกษา สมัครเป็นสมาชิกใหม่ 1 ราย ชำระค่าบำรุง 300 บาท (แถมเสื้อเป็นกรณีพิเศษ 1 ตัว) โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว 4 จนถึงขณะนี้มีเสื้ออยู่ที่ผม 40 ตัว 5 เรื่องกฐิน ได้สรุปรายงานแล้วเมื่อวานนี้ เมื่อเวลา 19.38 น. 6 เรื่อง การมีสถานที่ติดต่อประสานงานของสมาคมชาวจังหวัดชุมพร ในพื้นที่จังหวัดชุมพร นายวิโรจน์ แสงบางกา (กรรมการที่ปรึกษา) ยินดีให้ใช้สถานที่ ที่บ้านตนเอง ตั้งอยู่เลขที่ 118/75 ซอยสุขเสมอ 4 ถนนกรมหลวงชุมพร ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมืองชุมพร ขอขอบคุณครับ 7 เรื่อง เหรัญญิก (คุณเนตรนภา) ลาออก ที่ประชุมมีมติให้ ผศ.ดร.สุดคนึง สุนทรวรคุณ กรรมการสมาคม มาดำรงตำแหน่งแทน 8 เรื่อง การมอบทุนการศึกษา ที่ประชุมมีมติให้ตั้งคณะทำงานกำหนดกฏเกณฑ์และวิธีการ

โดยมีนางสาวประไพศรี วิสัยจร เป็นหัวหน้าคณะทำงาน มี ผศ.ดร.สุดคนึง สุนทรวรคุณ คุณวิโรจน์ แสงบางกา คุณทตรีเทพ คอรัฐ คุณกฤตพัฒน์ จุลไสย และคุณโกสินธ์ จินาอ่อน เป็นคณะทำงาน 9 เรื่อง การประชุมใหญ่สามัญประจำปี กำหนดให้มีประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2563 และให้มีการจัดงานพบปะสังสรรค์ด้วย โดยที่ประชุมมีมติมอบหมายให้นายวิชิต ดิลกวิลาศ อุปนายก เป็นหัวหน้าคณะทำงานจัดงาน ส่วนคณะทำงานให้หัวหน้าเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกด้วยตนเอง และให้กำหนดวันด้วย 10 เรื่อง สะพานไม้เคี่ยม “หนองใหญ่” ที่ชุมพรดังไปทั่วโลก เรื่องนี้สอดคล้องกับการพัฒนาบ้านพ่อหนองใหญ่ ซึ่งคุณวิโรจน์ แสงบางกา กรรมการที่ปรึกษา เดินทางมาจากชุมพร มาพูดให้ฟังถึงแนวทางการดำเนินการว่าสมาคมจะสามารถช่วยในเรื่องนี้ได้อย่างไร คุณวิโรจน์ฯ รับอาสาจะไปเขียนแผนดังกล่าวและนำมาเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป หรืออาจส่งมาให้ทางไลน์ก่อนการประชุม ทั้งนี้เพื่อความรวดเร็ว

เรื่อง 5 เรื่องกฐิน ได้สรุปรายงานดังนี้ ด้วยสมาคมชาวจังหวัดชุมพร นำโดยพลเอกไพโรจน์ นาคฉัตรีย์ นายกสมาคมชาวจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย อุปนายก กรรมการ และกรรมการที่ปรึกษา กำหนดจะไปร่วมทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2562 ในจังหวัดชุมพร รวม 7 อำเภอๆละหนึ่งวัด ดังนี้ 1วันที่ 19 ตุลาคม 2562 เวลา11.00น. ทอด ณ วัดทองตุ่มน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลปากน้ำตะโก อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 2 วันที่ 19 ตุลาคม 2562 เวลา11.00น. ทอด ณ วัดศรีสุเทพ หมู่ที่ 6 ตำบลท่าแซะ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 3 วันที่ 20 ตุลาคม 2562 เวลา13.00น. ทอด ณ วัดโพธิมรรคาริยาราม หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งคาวัด อำเภอละแม จังหวัดชุมพร 4

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12.30 น. ทอด ณ วัดช่องรอ หมู่ที่ 11 ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 5 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.30 น. ทอด ณ วัดพระรักษ์ หมู่ที่ 1 ตำบลพระรักษ์ อำเภอพระโต๊ะ จังหวัดชุมพร 6 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น. ทอด ณ วัดคีรีวงศ์(วัดน้ำตก) หมู่ที่ 9 ตำบลบางมะพร้าว อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 7 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12.30 น. ทอด ณ สำนักสงฆ์หินกบ หมู่ที่ 6 ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร เพื่อร่วมทำบุญกฐินทั้ง 7 วัด กับสมาคมชาวจังหวัดชุมพร เพื่อบำรุงพุทธศาสนาให้ดำรงสืบไป
อนึ่ง ท่านใดประสงค์จะร่วมทำบุญกับสมาคม ยังสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี สมาคมชาวจังหวัดชุมพร บัญชีเลขที่ 2214240760 ได้อีกครับ

ธนากร โกศลเมธี รายงาน ศูนย์ข่าวจังหวัดชุมพร 0818923514

Related posts