‘หม่อมเต่า’พบปะนักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการพื้นที่ชลบุรี เพิ่มทักษะแรงงานรองรับอีอีซี

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และคณะ ลงพื้นที่ชลบุรี ตรวจเยี่ยมโครงการ AMATA SMART CITY การบริหารงานบุคคลรองรับอีอีซี ณ บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) พร้อมพบปะนักศึกษาฝึกงานจากสถานประกอบการ มูลนิธิเฟื่องพัฒนา เตรียมกำลังคน ร่วมกับสถานศึกษา สถานประกอบการ เพิ่มพูนทักษะแรงงานรองรับอีอีซี

 

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดชลบุรีในการตรวจเยี่ยมและรับฟังบรรยายสรุปโครงการ AMATA SMART CITY รวมทั้งการบริหารงานบุคคลเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ณ บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยมี นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่การตลาดบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ

โดย รมว.แรงงาน ได้กล่าวถึงภารกิจของกระทรวงแรงงานที่สอดคล้องกับการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ว่า กระทรวงแรงงานมีภารกิจสำคัญในการบริหารจัดการด้านแรงงาน ส่งเสริมการมีงานทำ พัฒนาทักษะฝีมือ คุ้มครองดูแลสิทธิประโยชน์และสวัสดิการต่าง ๆ ของแรงงาน ภารกิจเหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นให้แรงงานมีทักษะสูง พร้อมขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ ยกระดับรายได้ไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง ด้วยการส่งเสริมอุตสาหกรรมแห่งอนาคตในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

ม.ร.ว.จัตุมงคลฯ กล่าวต่อว่า การจัดตั้งศูนย์บริหารแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเป็นบทบาทแรกที่กระทรวงแรงงานได้ริเริ่มดำเนินการเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการด้านแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเป็นหน่วยงานในกลุ่มแรก ๆ ที่เข้าไปร่วมมือในการทำงานกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) และได้เริ่มต้นจัดทำข้อมูลการสำรวจความต้องการแรงงานของสถานประกอบการในพื้นที่ทำให้เกิดการบรรจุงานจำนวนเกือบ 30,000 อัตราในปีที่ผ่านมา

นอกจากนี้ กระทรวงแรงงานได้ดำเนินการด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งจากการประเมินความต้องการที่จะเกิดขึ้นในอนาคตพบว่า มีความต้องการให้แรงงานเข้ามาทำงานในพื้นที่จำนวนมาก และเป็นความจำเป็นอย่างมากที่แรงงานเหล่านี้จะต้องได้รับการเพิ่มพูนทักษะเพื่อรองรับอุตสาหกรรมใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้นในเวลาอันใกล้ ในขณะที่สถานศึกษายังไม่สามารถเตรียมกำลังคนได้เพียงพอ การทำงานร่วมกับสถานศึกษา สถานประกอบการ และผู้ที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องมีการจัดการด้านข้อมูลที่ดี ช่วยให้การทำงานได้เห็นแนวทางและเป้าหมายที่ชัดเจน

กระทรวงแรงงานจึงได้นำฐานข้อมูลแรงงานแห่งชาติเข้ามาช่วยให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานต่าง ๆ นอกจากนี้ยังได้มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มีความสามารถในการติดตามความเคลื่อนไหวของความต้องการแรงงานและเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่น ๆ ได้เพิ่มมากขึ้นในการพัฒนาระบบช่วงปี 2563 นี้อีกด้วย

จากนั้น รมว.แรงงาน และคณะ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการ และพบปะนักศึกษาฝึกงานจากสถานประกอบการที่รับนักศึกษาฝึกงาน มูลนิธิเฟื่องพัฒนา และบริษัท เอฟโอ เอ็มเอ็ม (เอเชีย) จำกัด

Related posts