เชียงใหม่-รร.ดาราวิทยาลัย จัดงาน Happy Life @ Dara Academyโชว์ผลงานเด่น ด้านการศึกษาและความสามารถของนักเรียน (ชมคลิป)

เชียงใหม่-รร.ดาราวิทยาลัย จัดงาน Happy Life @ Dara Academyโชว์ผลงานเด่น ด้านการศึกษาและความสามารถของนักเรียน

 

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=JfMmq2zTeqQ[/embedyt]

 

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ จัดงาน Happy Life @ Dara Academy โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ครูศาสนา สิรินทร  ทองเณร  อนุศาสก อธิษฐานทูลขอการทรงนำ ดร.ยุพิน ชัยราชา  รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน กล่าวรายงาน ดร.ชวนพิศ  เลี้ยงประไพพันธ์ ผู้จัดการ – ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราวิทยาลัย มอบของที่ระลึก ประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและนักเรียน โรงเรียนดาราวิทยาลัย ร่วมพิธีเปิด ณ บริเวณลาน อนุสาวรีย์สามกษัตริย์

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า โรงเรียนสมบูรณ์แบบ คือ โรงเรียนที่มีสังคม บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวยให้เป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ มีความพร้อมในด้านทรัพยากรวัตถุ เทคโนโลยี งบประมาณ และทรัพยากรบุคคล สามารถจัดการศึกษาได้อย่างดี ทั้งในด้านการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ทำให้ผู้เรียนมีคุณภาพสูงตามมาตรฐานกำหนด และได้รับการพัฒนาอย่างครบถ้วนทุกด้าน เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข เป็นโรงเรียนที่สามารถจัดการศึกษาได้ตอบสนองและสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน เป็นที่ชื่นชมของชุมชน รวมทั้งเป็นโรงเรียนที่สามารถเป็นแบบอย่างในการให้ความช่วยเหลือชุมชนและโรงเรียนอื่นในชุมชนได้


โรงเรียนดาราวิทยาลัย เป็นโรงเรียนสมบูรณ์แบบโรงเรียนหนึ่ง โดยมีองค์ประกอบที่เห็นเป็นประจักษ์ คือ ผู้เรียนมีคุณภาพมาตรฐาน มีพัฒนาการทุกด้าน เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข  โรงเรียนเป็นที่ชื่นชมของชุมชน  เป็นแบบอย่าง จัดกระบวนการเรียนรู้เน้นผู้เรียนสำคัญที่สุด  บรรยากาศการเรียนรู้เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน   หลักสูตรเหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น  จะเห็นได้จากมีการดำเนินการให้มีหลักสูตรท้องถิ่นของโรงเรียน  การจัดงาน Happy Life @ Dara Academy  ในครั้งนี้ เป็นการนำเสนอผลการจัดการศึกษาในโรงเรียนดาราวิทยาลัยให้เป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ นักท่องเที่ยว และผู้สนใจได้เห็นถึงความพร้อมของโรงเรียนในรอบด้าน ขอให้โรงเรียนดาราวิทยาลัยมุ่งมั่นพัฒนานักเรียน พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อเป็นแบบอย่างในการจัดการศึกษาต่อไป

ดร.ยุพิน ชัยราชา  รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียนดาราวิทยาลัย กล่าวว่าโรงเรียนดาราวิทยาลัย เป็นโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ตั้งอยู่บนรากฐานแห่งคริสต์ศาสนา นิกายโปรแตสแตนท์ มุ่งฝึกอบรมและจัดการศึกษาแก่เยาวชนโดยไม่จำกัดเชื้อชาติ ศาสนา และฐานะของบุคคล เพื่อพัฒนาคนให้มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของสังคม และประเทศชาติ ให้ถึงความสมบูรณ์ด้วยการเป็นพลเมืองดี มีความรักชาติ ศรัทธาในศาสนา และจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ มีมนุษยธรรม มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ มีสุขนิสัยและสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ มีจิตใจและอารมณ์มั่นคง มีความรอบรู้เป็นเลิศทางวิชาการ มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน และประกอบอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถดำรงตนอย่างพอเพียงและอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีสันติสุข อันเป็นการจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนมีชีวิตที่สมบูรณ์ตามแบบพระเยซูคริสต์

ดังนั้นในค่ำคืนนี้จึงเป็นการนำเสนอผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนดาราวิทยาลัยและการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ นักท่องเที่ยว และผู้ที่ให้ความสนใจได้ชมผลงาน โดยกิจกรรม Happy Life @ Dara Academy  ประกอบด้วย นิทรรศการการจัดการศึกษาของระดับปฐมวัยจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การแสดงของนักเรียนที่เรียนรู้จากหลักสูตรท้องถิ่นของโรงเรียนในแต่ละระดับชั้น การแสดงความสามารถด้านต่างๆของนักเรียนที่มีความสนใจเข้ารับการฝึกทักษะ เรียนรู้ สามารถเป็นตัวแทนของโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่ได้รับเชิญจากหน่วยงานภายนอกที่ผ่านมา


นภาพร ขัติยะ/เชียงใหม่

Related posts