สถาบันการสร้างชาติ สัมมนาวิชาการนานาชาติ เชื่อมโยงทุกภาคส่วน ยกระดับรายได้ของประเทศ

สถาบันการสร้างชาติ จัดสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติด้านการสร้างชาติ ณ กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เชื่อมโยงภาครัฐกิจ ธุรกิจ ประชากิจ สร้างการมีส่วนร่วม เสียสละ รับผิดชอบ ยกระดับและพัฒนาประเทศให้มีรายได้สูง

 

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ศาสตราจารย์ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานสถาบันการสร้างชาติ เป็นประธานเปิดการสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติด้านการสร้างชาติ ครั้งที่ 3/2562 International Conference on Nation-Building (ICNB) 2019 หัวข้อการเชื่อมโยง ภาครัฐกิจ ธุรกิจ ประชากิจ เพื่อร่วมยกระดับและพัฒนาประเทศให้มีรายได้สูง ณ โรงแรมมาเจสติก กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

โดยมี พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ อดีตนายกรัฐมนตรีและประธานอาวุโสนักศึกษา นสช.รุ่นที่ 9 และ รองศาสตราจารย์ ดร.โภคิน พลกุล อดีตรองนายกรัฐมนตรีและประธานนักศึกษา นสช.รุ่นที่ 8 ดร.โอฬาร ไชยประวัติ และ ดร.วุฒิพงษ์ เพรียบจริยวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันการสร้างชาติ นำคณะนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ รุ่นที่ 1-9 เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ด้วย

ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ฯ กล่าวว่า ความร่วมมือจากภาครัฐกิจ ธุรกิจ และประชากิจในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูงขึ้นจะต้องอาศัยการพัฒนาใน 3 ด้านหลัก ประกอบด้วย เศรษฐกิจนวัตกรรม สังคมเสมอภาค และการเมืองบริบูรณ์ธรรม รวมถึงจะต้องสร้างความร่วมมือในการสร้างอุดมการณ์ร่วม สร้างสังคมรับผิดชอบร่วม สร้างสัญญาร่วม และสร้างแพลตฟอร์มร่วม

ทั้งนี้ การพัฒนาประเทศให้เป็นประเทศรายได้สูงเป็นเป้าหมายหนึ่งของการสร้างชาติ แต่ความสำเร็จที่แท้จริงของการสร้างชาติ คือ ความเป็นหนึ่งเดียวกันของคนในประเทศที่จะเสียสละอุทิศตนของคนในชาติเพื่อผู้อื่น

สำหรับการสัมมนา ICNB 2019 จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2562 ที่ประเทศมาเลเซีย เนื้อหาการสัมมนาในครั้งนี้เน้นไปที่หัวข้อการเชื่อมโยงภาครัฐกิจ ธุรกิจ ประชากิจ เพื่อร่วมยกระดับและพัฒนาประเทศให้มีรายได้สูง โดยมีผู้เข้าร่วมงานสัมมนากว่า 1,000 คน โอกาสนี้ได้รับเกียรติจากการต้อนรับและกล่าวปาฐกถาพิเศษนำโดย รัฐมนตรี Zuraida ในนามนายกรัฐมนตรี Tun Mahadhir Mohamed นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย

Related posts