ปลัดแรงงาน จับมือ กมธ.แรงงาน เตรียมความพร้อมขับเคลื่อนแรงงานไทยภายใต้สถานการณ์พลิกผันของเศรษฐกิจและเทคโนโลยี

ปลัดกระทรวงแรงงาน ร่วมอภิปรายในงานสัมมนา เรื่อง “บทบาทของคณะกรรมาธิการการแรงงานในการขับเคลื่อนแรงงานไทยภายใต้สถานการณ์พลิกผันของเศรษฐกิจและเทคโนโลยี” เตรียมความพร้อมแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่างรอบด้าน

 

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน ร่วมอภิปรายในงานสัมมนา เรื่อง “บทบาทของคณะกรรมาธิการการแรงงานในการขับเคลื่อนแรงงานไทยภายใต้สถานการณ์พลิกผันของเศรษฐกิจและเทคโนโลยี” จัดโดยคณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา ณ ห้องพาโนราม่า ชั้น 14 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร

โดย ปลัดกระทรวงแรงงาน ได้กล่าวถึง แนวโน้มและผลกระทบด้านแรงงานไทย ยุทธศาสตร์และนโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องด้านแรงงาน บทบาทของกระทรวงแรงงาน บทบาทของ ILO กฎหมายระหว่างประเทศที่มีผลกระทบต่อแรงงานไทย และการเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่พลิกผัน ซึ่งในส่วนของกระทรวงแรงงาน ได้เตรียมความพร้อมด้านการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน การรองรับการดำเนินธุรกิจรูปแบบใหม่ (Platform Workers) การจัดระบบบริหารแรงงานต่างด้าว โดยการส่งเสริมการนำเข้าตาม MOU รวมถึงปรับปรุงกฎหมายแรงงานให้ได้มาตรฐานสากล

สำหรับงานสัมมนาดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการทำงานของคณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ด้านแรงงานในปัจจุบันที่อยู่ภายใต้สถานการณ์พลิกผันของเศรษฐกิจและเทคโนโลยี รวมทั้งหน้าที่และอำนาจที่เกี่ยวกับการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ เพื่อกำหนดทิศทางการในดำเนินงานตามภารกิจของคณะกรรมาธิการแรงงาน วุฒิสภา

และจัดทำแผนปฏิบัติการของคณะกรรมาธิการการแรงงาน ปี 2562 เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนภารกิจหน้าที่และอำนาจให้สามารถบรรลุเป้าหมาย โดยมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย คณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา คณะอนุกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการและที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ ที่ปรึกษา ผู้ชำนาญการ นักชำนาญการ นักวิชาการ และเลขานุการประจำคณะ รวมทั้งสิ้น 125 คน

Related posts