เชียงใหม่- วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ จัดการแสดงละครประจำปี ๒๕๖๒ ”ขุนช้างขุนแผน ตอนพระไวย แตกทัพ”อย่างยิ่งใหญ่ (ชมคลิป)

เชียงใหม่- วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ จัดการแสดงละครประจำปี ๒๕๖๒ ”ขุนช้างขุนแผน ตอนพระไวย แตกทัพ”อย่างยิ่งใหญ่

 

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=D4uNBkCxkFU[/embedyt]

 

วันเสาร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น.ที่ โรงละครวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ให้เกียรติเป็นประธาน เปิดการแสดงละครประจำปี ๒๕๖๒ รอบปฐมทัศน์ เรื่องขุนช้างขุนแผน ตอนพระไวย แตกทัพ พร้อมด้วย ดร.เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เจ้านายฝ่ายเหนือ กงสุลต่างประเทศ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ครูอาจารย์ แขกผู้มีเกียรติและนักเรียน นักศึกษา ทุกคนร่วมชมการแสดง

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า กระผมรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มาเป็นประธาน
เปิดการแสดงละครประจำปี๒๕๖๒รอบปฐมทัศน์ของวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ในวันนี้ ศิลปวัฒนธรรมของไทยเป็นมรดกอันล้ำค่าที่บรรพบุรุษได้วางรากฐานเอาไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาค้นคว้าและสืบทอดเจตนารมณ์ถือเป็นรากเหง้าแห่งความมั่นคงของชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งศิลปวัฒนธรรมด้านการแสดงนาฏศิลป์และดนตรีไทย


ซึ่งนอกจากจะให้ความบันเทิงด้วย ท่ารำที่อ่อนช้อย งดงาม ทำนองเพลงไพเราะแล้วยังแสดงถึงคุณค่าในการประพันธ์บทละครการใช้ภาษาและถ้อยคำที่สละสลวย รวมทั้งยังสอดแทรก จารีตประเพณีและวิถีชีวิตอันเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาสังคมไทยให้เข้มแข็ง และยั่งยืน

วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่นอกจากจะทำหน้าที่จัดการเรียน การสอนแล้วยังทำหน้าที่อนุรักษ์ส่งเสริมสร้างสรรค์ พัฒนาเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งถ่ายทอดและสืบทอดมรดกของชาติสู่เยาวชนได้อย่างมีคุณภาพ พร้อมที่จะเสนอผลงานออกสู่สายตาประชาชนทั่วโลกได้อย่างภาคภูมิใจ เพื่อให้ศิลปวัฒนธรรมคงอยู่สืบไป

ผศ.นพ.สมพันธ์ ผดุงเกียรติ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา กล่าวว่า วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ เป็นสถานศึกษาที่ นอกจากจะมีหน้าที่จัดการศึกษาแล้วยังมีหน้าที่ในการอนุรักษ์ ส่งเสริมสร้างสรรค์ พัฒนา และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ด้านนาฏดุริยางคศิลป์ ด้วยภาระหน้าที่ดังกล่าว คณะกรรมการสถานศึกษา ได้พิจารณา เห็นว่า ควรจัดการแสดงรอบปฐมทัศน์เป็นรอบพิเศษ

โดยมี วัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลปและดนตรี สู่ ประชาชนและเยาวชนในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง และเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และทักษะด้านการบรรเลง และการแสดงให้กับนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ตลอดจนเพื่อนำรายได้จากการจัดการแสดงละครประจำปี ไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอน จัดหาวัสดุอุปกรณ์การแสดงและพัฒนาวิทยาลัยฯ ให้เป็นสถานศึกษาที่มีความพร้อม มีศักยภาพที่จะทำหน้าที่ อนุรักษ์ สืบสานถ่ายทอด งานศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไป

วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ จัดการแสดงละคร ขุนช้างขุนแผน ตอนพระไวย แตกทัพ ในวันนี้ อำนวยการแสดงโดย ดร.กษมา ประสงค์เจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่โดยมีรายการแสดงประกอบด้วย การแสดงวิพิธทัศนาดังนี้
๑. รำเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่๑๐ ชุดเทิดไท้องค์ราชัน
๒.การแสดงรังสรรค์ศิลป์ถิ่นล้านนา
– ฟ้อนดาบสามไต
– ฟ้อนมุ่นไหมฝายงาม
– ฟ้อนฮอก
– ฟ้อนถิ่งบ้อง
๓. การแสดงละครเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน
ตอนพระไวยแตกทัพ

นอกจากการแสดงในรอบปฐมทัศน์แล้ว วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ยังได้จัดการแสดงรอบนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปให้ได้รับชม
ตั้งแต่วันที่ ๒ ธันวาคม ถึงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ ในวันเวลาราชการ วันละ ๒ รอบ เวลา ๐๙๐๐น. และ ๑๓.๐๐ น. บุคคลทั่วไป 200.- บาท นักเรียน – นักศึกษา 100.- บาท สำหรับสถานศึกษาที่ต้องการเข้าชมเป็นหมู่คณะ สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ โทร 053-283-561-5 , 081-112-2868 , 089-940-4379 , 063-632-5649

นภาพร ขัติยะ/เชียงใหม่

Related posts