‘ที่ปรึกษา รมว.แรงงาน’ขึ้นเหนือมอบนโยบายหัวหน้าส่วนในสังกัด จ.เชียงราย เน้น ส่งเสริมอาชีพอิสระ ร่วมมือภาคเอกชนยกระดับฝีมือแรงงานสู่ทักษะที่สูงขึ้น

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ประชุมมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติราชการแก่หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงราย ส่งเสริมผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพอิสระให้มีมูลค่าเพิ่ม พร้อมร่วมมือภาคเอกชนยกระดับฝีมือแรงงานสู่ทักษะที่สูงขึ้น แรงงานมีอาชีพ มีรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี

 

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายแก่หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยก่อนการประชุม รศ.ดร.จักษ์ฯ ได้ปลูกต้นรวงผึ้ง และตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงราย ได้แก่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด สำนักงานประกันสังคมจังหวัด สำนักงานจัดหางานจังหวัด และสำนักงานแรงงานจังหวัด ณ บริเวณอาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมี นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงานเข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย นายเฉลิมพล เนียมสกุล แรงงานจังหวัดเชียงราย กล่าวรายงาน และมีหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงราย ให้การต้อนรับ

โดย รศ.ดร.จักษ์ฯ ได้กล่าวถึงนโยบายแนวทางการทำงานที่ ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้เน้นย้ำในเรื่อง การเร่งรัดปฏิรูปกำลังแรงงาน ส่งเสริมการนำเข้าแรงงานต่างด้าวตามข้อตกลงกับประเทศต้นทาง การติดอาวุธด้านภูมิปัญญาให้แก่แรงงานอิสระ เพื่อส่งเสริมการสร้างผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระให้มีมูลค่าเพิ่มมากยิ่งขึ้น การส่งเสริมให้แรงงานไทยไปทำงานในต่างประเทศอย่างเป็นระบบเพื่อนำรายได้และองค์ความรู้กลับมาพัฒนาประเทศ การฝึกอบรมตามหลักสูตรมาตรฐานฝีมือแรงงานโดยเน้นการบูรณาการกับภาคเอกชนในการฝึกอบรมมากยิ่งขึ้น เนื่องจากภาคเอกชนมีความพร้อมด้านเครื่องมือที่ทันสมัย ตลอดจนสร้างขวัญและกำลังใจแก่วิทยากรและครูฝึกฝีมือแรงงานเพื่อให้มีครูฝีมือที่ดีเพียงพอกับความต้องการ

จากนั้นในช่วงบ่าย รศ.ดร.จักษ์ฯ ได้ตรวจเยี่ยมการพัฒนาฝีมือแรงงานหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน จำนวน 5 สาขา ได้แก่ สาขาช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ ซ่อมเครื่องยนต์ ช่างเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม และหลักสูตรฝึกยกระดับฝีมือแรงงานสาขานวดไทยเพื่อสุขภาพ รวมทั้งตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย ตั้งอยู่เลขที่ 418 หมู่ 6 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการที่จ้างแรงงานสูงอายุ แรงงานคนพิการ ณ บริษัท ทวียนต์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 99/13 หมู่ที่ 13 ตำบลสันทราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เป็นสถานประกอบกิจการประเภทการจำหน่ายสินค้าและบริการ มีพนักงาน 548 คน มีสาขา 35 สาขา ซึ่งเป็นแรงงานสูงอายุ 1 คน คือ นายเดช เงินเย็น อายุ 66 ปี ทำงานในตำแหน่งช่างซ่อมบำรุง ประจำสาขาแม่กรณ์ ได้รับค่าจ้างเดือนละ 11,000 บาท และแรงงานคนพิการ 2 คน คือ นายมาโนน อุดใจ พนักงานตรวจสอบ (ดูกล้อง) พิการทางการเคลื่อนไหว ทำงานประจำสำนักงานใหญ่เมื่อ 26 พ.ค.60 ได้รับค่าจ้างเดือนละ 9,300 บาท และนางสาวมณีรัตน์ สาระทะ พนักงานธุรการพิมพ์สัญญา พิการทางร่างกาย ทำงานประจำสำนักงานใหญ่ เข้าทำงานเมื่อ 17 ธ.ค.61 ได้รับค่าจ้างเดือนละ 9,300 บาท สำหรับสถานประกอบการแห่งนี้ได้ทำบันทึกความร่วมมือการจัดกิจกรรมนัดพบแรงงาน ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ ผู้สูงอายุ และเข้าร่วมโครงการยุวแรงงาน

ตรวจเยี่ยมผู้ทุพพลภาพ 2 ราย ได้แก่ นายเอกภณ จินดาสุวรรณ เป็นผู้ทุพพลภาพเนื่องจากประสบอุบัติเหตุจากตกน้ำตกได้รับบาดเจ็บที่กระดูกต้นคอและไขประสาท ปัจจุบันเป็นลูกจ้างของร้านซิงเกอร์หอนาฬิกา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีทุพพลภาพเดือนละ 4,267.50 บาท และนายศรัญญู เรือนคำ เป็นผู้ทุพพลภาพเนื่องจากประสบอุบัติเหตุทำให้ขาอ่อนแรงทั้งสองข้าง ปัจจุบันเป็นลูกจ้างของบริษัทโตโยต้าเชียงราย ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีทุพพลภาพเดือนละ 4,999.50 บาท ณ บ้านเลขที่ 201 หมู่ 2 บ้านร่องเสือเต้น ซอย 5 ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

สำหรับสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดเชียงราย ปัจจุบันมีประชากร 1,292,130 คน มีกำลังแรงงาน 606,140 คน เป็นผู้มีงานทำ 604,992 คน มีแรงงานอิสระ 638,041 คน ผู้สูงอายุ 202,742 คน ผู้พิการ 39,599 คน แรงงานต่างด้าวรวมทั้งสิ้น 29,608 คน มีสถานประกอบกิจการ 4,758 แห่ง ลูกจ้าง 53,809 คน สถานประกอบกิจการที่ขึ้นทะเบียนประกันสังคม 6,399 แห่ง ผู้ประกันตน 138,267 คน แบ่งเป็น มาตรา 33 จำนวน 70,017 คน มาตรา 39 จำนวน 24,089 คน และมาตรา 40 จำนวน 44,161 คน ตั้งแต่ ต.ค. – พ.ย.62มีแรงงานไปทำงานต่างประเทศ จำนวน 242 คน สามารถยกระดับฝีมือแรงงานเพื่อรองรับ 10 อุตสาหกรรมได้จำนวนทั้งสิ้น 203 คน

Related posts