มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จับมือ ICDL Thailand เร่งพัฒนากำลังคนดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่ Thailand 4.0 (Building a Competitive Digital Workforce for Thailand 4.0) (ชมคลิป)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จับมือ ICDL Thailand เร่งพัฒนากำลังคนดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่ Thailand 4.0 (Building a Competitive Digital Workforce for Thailand 4.0)

 

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=cxRmc9oDA4g[/embedyt]

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี, 2 ธันวาคม 2562 – มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และ ICDL Thailand ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนากำลังคน 4.0 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสำคัญเชิงพื้นที่ภายใต้โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor EEC) และเพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพกำลังคนของประเทศไทยทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนให้มีทักษะที่พร้อมต่อการทำงานในยุคแห่งดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ในปัจจุบันภาครัฐมีนโยบายการขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Digital Thailand) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชาจึงเล็งเห็นความจำเป็นเร่งด่วนในการยกระดับสถาบันให้มีขีดความสามารถด้านการพัฒนากำลังคนในทุกสาขาวิชาชีพให้มีทักษะด้านดิจิทัลในระดับมาตรฐานสากลตามวิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยชั้นนำในภาคตะวันออก มุ่งสร้างความสามารถด้านนวัตกรรมในการ พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม”

ทั้งนี้เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสำคัญเชิงพื้นที่ภายใต้โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) และเพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพกำลังคนของประเทศไทยทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนให้มีทักษะที่พร้อมต่อการทำงานในยุคแห่งดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จึงถือเป็นกลไกสำคัญที่จะผลักดันประเทศไทย ตามยุทธศาสตร์ชาติสู่ประเทศมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามแนวคิด Thailand 4.0

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนากำลังคน 4.0 ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ ICDL Thailand ครั้งนี้มีขึ้นภายใต้ภารกิจของ “ศูนย์พัฒนาและรับรองทักษะดิจิทัลสากล ICDL-ATC (ICDL Accredited Test Centre)” โดยการดำเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ซึ่งเป็นไปตามพันธกิจดังนี้

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการยกระดับความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลพื้นฐานที่จำเป็นและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลขั้นสูงให้แก่ นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ รวมทั้งบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้มีความสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล ทำให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ยกระดับการเป็นผู้นำด้านการพัฒนากำลังคนดิจิทัลที่มีสมรรถนะสูงตอบโจทย์ First S-Curve และ New S-Curve ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต่อไป


2. สร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ให้สอดรับกับการพัฒนามาตรฐานทักษะและความรู้ด้านดิจิทัลสำหรับกำลังคนที่เป็นบัณฑิตในระดับอุดมศึกษาให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลตามยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมสู่ไทยแลนด์ 4.0
3. สนับสนุน ร่วมมือ และแลกเปลี่ยนข้อมูลตลอดจนแนวทางการพัฒนาทักษะดิจิทัลด้านต่าง ๆ สู่มาตรฐานที่เป็นสากล ด้วยการสร้างกำลังคนดิจิทัลในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้กรอบความร่วมมือเป็นระยะเวลา 3 ปี


4. ขยายผลการพัฒนาและยกระดับทักษะดิจิทัลตามมาตรฐานสากลสำหรับประชาชนอย่างกว้างขวางและเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริง อันจะส่งผลให้ประเทศไทยสามารถก้าวเข้าสู่ความเป็นผู้นำในการสร้างกำลังคนดิจิทัลที่ได้มาตรฐานสากลซึ่งมีศักยภาพในการแข่งขันระดับนานาชาติได้

ในโอกาสนี้ ICDL Thailand ยังได้มอบทุนส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนากำลังคนดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่ Thailand 4.0 ให้แก่ศูนย์พัฒนาและรับรองทักษะดิจิทัลสากล ICDL-ATC (ICDL Accredited Test Centre) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชาสำหรับใช้ในภาระกิจการพัฒนากำลังคนของประเทศไทยให้ได้มีมาตรฐานระดับสากลอีกด้วย

Related posts