#สมช.และจังหวัดเชียงใหม่ ซ้อมแผนแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน พร้อมเชิญจังหวัดภาคเหนือตอนบนและตาก เข้าร่วม

สมช. ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจำปี 2563
(C-MEX 20) ในการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่ ซ้อมบนโต๊ะ 29-30 มกราคม
และซ้อมภาคสนาม 24 กุมภาพันธ์นี้

วันนี้ (16 ม.ค.63) ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมหารือร่วมกับผู้แทนสภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือ สมช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสรุปรายละเอียดในการเตรียมความพร้อมจัดการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจำปี 2563 (C-MEX 20) ประเด็นด้านการบริหารสาธารณภัยจากปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ล่าสุด ได้กำหนดการฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะแล้วในวันที่ 29-30 มกราคมนี้ ที่โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่
ในวันที่ 29 มกราคม ซึ่งเป็นวันแรกของการฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ (Tabletop exercise : TTX) จะเป็นการให้ความรู้ในภาควิชาการ โดยจะเชิญวิทยากรจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มาร่วมอภิปรายให้ความรู้ในเรื่องกลไกการบริหารจัดการปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือ การบริหารจัดการข่าวลวง หรือ Fake news และเชียงใหม่ปลอดภัยด้วยนวัตกรรมและภูมิปัญญา ส่วนในวันที่ 30 มกราคม จะเริ่มทำการฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ แบ่งการจำลองเหตุการณ์ต่างๆ ออกเป็น 10 สถานการณ์ ให้ผู้ร่วมงานได้ร่วมกันคิดวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเกิดปัญหา และการแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะเมื่อสถานการณ์ของหมอกควันเริ่มมีความรุนแรงขึ้น และมีการบิดเบือนข่าวสารต่างๆ ที่ทำให้ประชาชนเข้าใจผิด ซึ่งจะมีการนำระบบ POC ซึ่งเป็นระบบเชื่อมโยงข้อมูลของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการฝึกครั้งนี้ด้วย

พร้อมกันนี้ จะเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดในภาคเหนือตอนบน และจังหวัดตาก รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องร่วมศึกษาดูงาน เพื่อนำไปเป็นแบบอย่างในการบริหารจัดการฝุ่นควันในพื้นที่
สำหรับการฝึกภาคสนาม (Field training exercise : FTX) กำหนดวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563
ที่กองพลทหารราบที่ 7 มีการจัดนิทรรศการของแต่ละหน่วยงาน จำลองเหตุการณ์จริงในสถานการณ์ต่างๆ
โดยระดมสรรพกำลังทุกพื้นที่ จิตอาสา และหน่วยงานต่างๆ มาร่วมฝึกซ้อม ประมาณ 2,000 คน และจะมีการถ่ายทอดผ่านทางสถานีวิทยุและสถานีโทรทัศน์ในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์

****************

พยุงศักดิ์ เทพแก้ว … ภาพ / ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
16 มกราคม 2563

Related posts