#ม.วลัยลักษณ์ ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สหกิจศึกษา พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และลำพูน


ผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช และหน่วยงานที่รับนักศึกษาสหกิจศึกษา พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำพูน ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สหกิจศึกษาเพื่อพัฒนาองค์กรสมรรถนะสูง พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อสะท้อนจากหน่วยงาน เพื่อร่วมพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของประเทศชาติ

วันนี้ (20 ม.ค.63) ที่โรงแรมดุสิตดีทู จังหวัดเชียงใหม่ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สหกิจศึกษาเพื่อพัฒนาองค์กรสมรรถนะสูง พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำพูน เพื่อเป็นเวทีพบปะระหว่างผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย และหน่วยงานที่รับนักศึกษาสหกิจศึกษา ในการรับฟังความคิดเห็นและข้อสะท้อนจากหน่วยงาน เพื่อนำไปพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของประเทศชาติ พร้อมบรรยายพิเศษเรื่อง “การเสริมสร้างองค์กรสมรรถนะสูง” ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานในการเตรียมการ และพัฒนาเพื่อให้เป็นหน่วยงานที่พร้อมกับการแข่งขัน ทั้งในเวทีระดับชาติและนานาชาติ

ดร.อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยฯ มีความมุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตคุณภาพผ่านกระบวนการของสหกิจ ให้เป็นเครื่องมือสำคัญในการร่วมพัฒนางานขององค์กร เพราะนอกเหนือจากนักศึกษาที่ได้เข้าไปช่วยงานในหน่วยงาน องค์กร หรือสถานประกอบการแล้ว มหาวิทยาลัยยังได้กำหนดให้อาจารย์เข้าทำการนิเทศนักศึกษา ณ หน่วยงาน องค์กร หรือสถานประกอบการนั้นๆ อย่างน้อย 1-2 ครั้ง เพื่อรับฟังมุมมองและเป็นสะพานไปสู่การพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการด้านอื่นๆ ร่วมกัน

ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพสูง ด้านการเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงามและความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ เป็นแหล่งท่องเที่ยวในฝันอันดับต้นๆ ของนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ และเป็นที่ตั้งโครงการในพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร คือมูลนิธิโครงการหลวง และการพัฒนาในพื้นที่จำนวนมาก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เล็งเห็นศักยภาพในส่วนนี้ และขยายการจัดส่งนักศึกษามาปฏิบัติสหกิจศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และเชียงราย โดยในปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ส่งนักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษา ในเขตภาคเหนือ จำนวน 12 หลักสูตร ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ จำนวน 11 แห่ง ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

/////////////

นันธิกา กิจปาโล/ศศิวรรณ บรรพบุรุษ/จุฑารัตน์ น้ำพ่วง ข่าว-ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
20 มกราคม 2563

Related posts