#ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2563

วันพุธที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2563

โดยมี นายอาทร พิมชะนก พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ นางลัดดา พรหมเมือง หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางศรีพรรณ์ เขียวทอง ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย คณะอนุกรรมการฯได้เข้าร่วมประชุมฯ ชั้น 5 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และพิจารณาอนุมัติโครงการประเภทเงินทุนหมุนเวียน และเงินอุดหนุน ของสมาชิกที่ยื่นเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ซึ่งมีหัวข้อประเด็นในการประชุม ดังนี้

1) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับ การลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2563
2) ผลความก้าวหน้าการรับสมัคร
(1) สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทบุคคลธรรมดา (ข้อมูล ณ วันที่ 24 มกราคม 2563) จำนวนสตรีที่สมัครเป็นสมาชิกกองทุนฯ 412,648 คน
(2) สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทองค์กรสตรี (ข้อมูล ณ วันที่ 24 มกราคม 2563) จำนวนสมาชิก ที่สมัครเป็นสมาชิก 1400 องค์กร
3) การพิจารณาอนุมัติโครงการ
(1) ประเภทเงินทุนหมุนเวียน (เงินกู้) (เดือน มกราคม 2563) จำนวน 42 โครงการ เป็นเงิน 5,272,025 บาท
(2) ประเภทเงินทุนหมุนเวียน (เงินกู้) (ยกมาจากเดือน ธันวาคม 2562) จำนวน 35 โครงการ เป็นเงิน 5,571,785 บาท
(3) ประเภทเงินอุดหนุน (ทุนให้เปล่า) จำนวน 13 โครงการ เป็นเงิน 1,575,000 บาท

///ทีมงานสารสนเทศ พช.เชียงใหม่ : รายงาน///

Related posts