#รมว.เกษตรและสหกรณ์ ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยแล้งจังหวัดเชียงใหม่

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชุมติดตามการดำเนินงานด้านสถานการณ์ภัยแล้ง พร้อมช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่


วันนี้ (1 ก.พ. 63) ที่ ห้องประชุมประตูระบายน้ำท่าวังตาล ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานด้านสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

การประชุมในครั้งนี้เป็นการติดตามการดำเนินงานด้านสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งรัฐมนตรีและคณะทำงานได้รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ภัยแล้ง และการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำปิงตอนบนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งแนวทางการแก้ไขปัญหา จากนั้นได้มอบนโยบายให้ข้าราชการทุกภาคส่วนดูแลพี่น้องประชาชน และเกษตรกรอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งดูแลอุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในช่วงฤดูแล้งให้พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชน อีกทั้งเพิ่มแหล่งเก็บกักน้ำในพื้นที่เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนเพิ่มเติม เพื่อแก้ปัญหาระยะยาว

โอกาสนี้ ไดัพบปะกลุ่มผู้ใช้น้ำในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรับทราบปัญหา พร้อมสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยเร็ว

*******
ศราวุธ เจิมจันทร์ ..ภาพ/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
1 กุมภาพันธ์ 2563

Related posts