# รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ติดตามโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ จ.ชัยนาท

นายอธิวัฒน์ สุคนธประดิษฐ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำพร้อมคณะ ติดตามโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ในตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท

เพื่อให้สามารถดำเนินการส่งน้ำเข้าช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรกรรมของประชาชน ซึ่งกำลังประสบปัญหาภัยแล้งรุนแรง ตามนโยบายของรัฐบาล โดยที่บ้านประดู่สามนาง หมู่ที่3 ตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท นายอธิวัฒน์ สุคนธประดิษฐ  รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ พร้อมคณะ ได้เดินทางติดตามความคืบหน้าโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านประดู่สามนาง หมู่ที่ 3 ตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ภายหลังในพื้นที่ได้ประสบปัญหาภัยแล้งรุนแรง ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค และน้ำสำหรับทำการเกษตร ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของชาวบ้าน

สำหรับการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนในขณะนี้ ทางผู้เกี่ยวข้องทั้งในส่วนของกรมทรัพยากรน้ำ ส่วนราชการในอำเภอวัดสิงห์ และองการบริหารส่วนตำบลวังหมัน ได้มีการดำเนินการต่อท่อส่งน้ำเข้าในพื้นที่การเกษตรของชาวบ้าน สำหรับหล่อเลี้ยงพืชเกษตรซึ่งได้สร้างความพึงพอใจให้กับประชาชน ในโครงการของกรมทรัพยากรน้ำและรัฐบาล ที่มีความตั้งใจจริงในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้ผ่านพ้นวิกฤตภัยแล้ง

กิตติคุณ ( ททบ 5) นครสวรรค์

Related posts