#รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำและคณะลงพื้นที่แก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดเพชรบูรณ์

นายอธิวัฒน์ สุคนธประดิษฐ  รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำและคณะลงพื้นที่แก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความห่วงใยประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง

โดยมีการบูรณาการหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งโดยระดมเครื่องจักรและอุปกรณ์สูบน้ำกระจายน้ำ ขุดเจาะบ่อบาดาล จัดรถบรรทุกน้ำเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านโคกอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์โดย

ในครั้งนี้ได้ร่วมประชุมและติดตามการแก้ปัญหาภัยแล้งและสำรวจพื้นที่ตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อเก็บกักสำหรับอุปโภคและบริโภคและบูรณาการเพื่อแก้ไขและพัฒนาทรัพยาการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

กิตติคุณ (อู๊ด ททบ 5 นครสวรรค์)

Related posts