กองทัพภาคที่ 3 จัดรถครัวสนาม มอบอาหารแก่ประชาชนตลอดทั้งเดือน

กองทัพภาคที่ 3 จัดรถครัวสนาม มอบอาหารแก่ประชาชนตลอดทั้งเดือน

จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างทั้งในด้านเศรษฐกิจ และสังคม ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนในการจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภค เป็นจำนวนมาก นั้น

ในการนี้ แม่ทัพภาคที่ 3 มอบหมายให้หน่วยทหารในพื้นที่ ดำเนินการเข้าให้การช่วยเหลือประชาชน โดยการนำรถครัวสนาม บูรณาการร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ รวมทั้งผู้มีมีจิตศรัทธาได้ร่วมกันสมทบเงินและวัตถุดิบ เพื่อนำมาประกอบอาหารมอบให้แก่ประชาชน บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในทุกพื้นที่ ซึ่งในการมารับอาหารแต่ละพื้นที่นั้น ได้มีจัดตั้งจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย, ล้างทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และเว้นระยะห่างในการเข้าแถว เพื่อเป็นการป้องกันของโรคอีกด้วย ซึ่งในห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้ดำเนินการมอบอาหารแก่ประชาชนไปแล้วกว่า 13,045 กล่อง

จึงขอเรียนให้พี่น้องประชาชน ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่า กองทัพบก โดยกองทัพภาคที่ 3 มีความพร้อมที่จะสนับสนุนกำลังพลและยุทโธปกรณ์ทางทหาร รวมทั้งบูรณาการศักยภาพทางการทหารในทุกๆ ด้านของกองทัพบก เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้พ้นจากวิกฤตทุกโอกาส

Related posts