#มูลนิธิในเชียงใหม่ ร่วมกับผู้มีจิตศรัทธา มอบสิ่งของใน มช.

คุณศักดา ศิลประสิทธิ์ ประธานมูลนิธิเชียงใหม่คนละไม้คนละมือ พร้อมด้วยมูลนิธิส่งเสริมการศึกษาคัมภีร์ไบเบิล ประจำภาคเหนือ

โดย ศ.ดร.ประดิษฐ์ เทิดทูล ,มูลนิธิแบ่งปันความรักและความสุข โดย Mr.kim Jungho ร่วมด้วยผู้มีจิตศรัทธาอาทิ ม.ร.ว.สิทธินัดดา ชุมพล,คุณอรัญญา มานะรังสรรค์,คุณภัทรฤทัย นพรัตน์,คุณบังอร รามางกูร,คุณเดชดวง อินทรกำแหง,คุณสมัย ตางจงราช,คุณยุพิน จันทร์สุขสถิต,คุณปานใจ อุประสินธุ์,คุณแสนสิริ เพิ่มพูน,คุณณัฐธยาน์ โทรเจอร์เซน,คุณกัลยา ศรีประเสริฐ,คุณเพชรินทร์ พิริยะคุณธร(ร้านนำเทเลอร์),พ.อ มณี คุณขจี พันธ์ สิงหลักษณ์,คุณกนกนาท แสงทอง,คุณลักษณา พลอยเลื่อมแสง,รศ.ดร. สัญญา สะสอง,คุณสุจิลักษณ์ พิพัฒน์พรปกรณ์,คุณอัญชนา เจียมพจนมาน,คุณธวัลรัตน์ศรี พันธ์ลมและคุณสุรชัย ดำเนิน ร่วมกันมอบข้าวสารอาหารแห้งพร้อมเงินสดให้กับชมรมนักศึกษาอีสาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19
วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

Related posts