ชัยภูมิ-EAร่วมกับโรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล จ.ชัยภูมิ ทำโครงการ “โรงเรียนร่วมพัฒนา” (MOU – Partnership School Project) – โครงการโรงเรียนวัวแห่งแรกของไทย

ชัยภูมิ-EAร่วมกับโรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล จ.ชัยภูมิ ทำโครงการ “โรงเรียนร่วมพัฒนา” (MOU – Partnership School Project) – โครงการโรงเรียนวัวแห่งแรกของไทย

 


เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมพญาแล ชั้น 5 ศาลากลาง จังหวัดชัยภูมิ นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ นายราชันต์ ซุ้นหั้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ และ นายยุทธนา ศรีนวลดี นายอำเภอเนินสง่า ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจในโครงการ “โรงเรียนร่วมพัฒนา” (MOU – Partnership School Project) – โรงเรียนวัว ระหว่าง กลุ่มบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA และโรงเรียนร่วมราษฎร์ วิทยานุกูล ตําบลกะฮาด อําเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ เพื่อร่วมกันสร้างโรงเรียนวัวแห่งแรกของประเทศไทย ที่จะนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเกี่ยวกับการเกษตรที่จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและผลตอบแทนที่สูงขึ้น โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานสถาบันการศึกษาและผู้นำชุมชนให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก


โครงการ “โรงเรียนวัว” นี้ เกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 และกลุ่ม EA ที่ได้ร่วมกันคัดเลือกโรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล เป็นพื้นที่การดําเนินโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School) ในมิติ “โรงเรียนวัว” เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กควบคู่กับการสร้างทักษะชีวิตพี่จะได้เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ สามารถเห็นโอกาสของการพัฒนาอาชีพและชุมชนตนเองตั้งแต่ยังอยู่ในระบบการศึกษา อันจะเป็นการลดปัญหาทางสังคมและเศรษฐกิจของชุมชน ลดปัญหาครอบครัวแหว่งกลาง จากการที่เด็กต้องอยู่กับปู่ย่า ตายาย

ในขณะที่พ่อแม่ต้องไปประกอบอาชีพในต่างถิ่น รวมทั้งปัญหาสังคมต่างๆ อาทิเช่น ปัญหาด้านยาเสพติด เด็กไม่รู้หนังสือจํานวนมาก ปัญหาสังคมตามมาอีกมากมาย กลุ่ม EA มีความเชื่อและมั่นใจว่าโรงเรียนวัวแห่งนี้ จะช่วยให้เด็กๆ มีความรู้และทักษะอาชีพการเลี้ยงวัวติดตัว ในบริบทที่สอดคล้องกับท้องถิ่นที่ตนเองและครอบครัวถนัด โดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสมมาประกอบการเรียนรู้แบบบูรณาการ อันจะเกิด SMART PEOPLE ขึ้นในจังหวัดชัยภูมิต่อไปในอนาคต ทั้งนี้ กลุ่มEA ยังเล็งเห็นว่า โครงการเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School Project) สามารถตอบโจทย์ด้านการศึกษา และยุทธศาสตร์ของจังหวัดชัยภูมิ ซึ่งจะสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชนได้ตลอดไป

Related posts