#ซันสวีท’ ถวายเทียนพรรษาเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2563

ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณมรกต กิตติคุณชัย กรรมการบริหาร และคุณศุราภรณ์ ประสาทงามเลิศ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2563 ซึ่งเป็นประเพณีที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยได้ถือปฏิบัติกันโดยเสมอมา เนื่องจากเทียนพรรษามีความสำคัญต่อพระสงฆ์ในการใช้จุดบูชาพระรัตนตรัยและศึกษาพระธรรมวินัย

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ในระหว่างวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2563 แด่พระสงฆ์ จำนวน 9 วัด ได้แก่ วัดป่าจี้ วัดบ้านเปียง วัดบ้านดง วัดพนัง วัดน้ำบ่อหลวง วัดท่าเดื่อ วัดดอนแก้ว วัดร้องส้มป่อย และวัดบ้านใหม่สวรรค์ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานในองค์กรได้ร่วมทำกิจกรรมเข้าวัด ฟังธรรม รักษาศีล ทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้ผ่องใส สร้างความเป็นสิริมงคล อีกทั้งเป็นการอนุรักษ์จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามทางพระพุทธศาสนาไว้สืบไป

Related posts