#เครือข่ายพี่น้องชนเผ่า พื้นเมืองในภาคเหนือ จัดงานวันชนเผ่าปี 63

ที่สำนักงานสภาชนเผ่าพื้นเมือง แห่งประเทศไทย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองภาคเหนือ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดงานวันชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563

เพื่อเป็นการสท่อสารถึงความหลากหลายและงดงามของวัฒนธรรม อีกทั้งรวมทั้งเป็นพื้นที่รณรงค์ถึงตัวตน สิทธิและความสำคัญของชนเผ่าพื้นเมือง ภายใต้แนวคิด ปันรัก ปันสุข จากภูผาสู่มหานที ซึ่งจัดขึ้นพร้อมกันทั้ง 4 ภูมิภาค ทั่วประเทศ ภายในงานเป็นไปอย่างอบอุ่น มีพี่น้องจากชนเผ่าทั้ง 22 ชนเผ่ามาร่วมงาน พร้อมกับได้นำเอาอาหารพื้นเมืองของชนเผ่า การแสดงทางวัฒนธรรม การตำข้าวปุ๊ก นอกจากนี้ยังมีการจัดเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ โดยผู้แทนของแต่ละชนเผ่า พร้อมหน่วยงานที่ทำงานเกี่ยวกับประเด็นชนเผ่าเข้าร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยน เรียนรู้ภายใต้หัวข้อ สถานการณ์ผลกระทบ และการปรับตัวของเด็กและเยาวชนเผ่าพื้นเมือง และหัวข้อ ผลกระทบและการปรับตัวของชนเผ่าพื้นเมืองในสถานการณ์โควิด-19

วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

Related posts