#นายอำเภอแม่ริมเป็นประธาน กล่าวเปิดงานกิจกรรมเรียนรู้ ทักษะชีวิตของชาวเกษตรกร

ที่ศูนย์เรียนรู้สร้างเกษตรตัวน้อย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ นายอรรถชา กัมปนาทแสนยากร นายอำเภอแม่ริม เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมแหล่งเรียนรู้ทักษะชีวิตเกษตรกร อาหารโภชนาการ เพื่อส่งเสริมสุขภาวะเด็กในวัยเรียน เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้ในการจัดการเกษตร อาหารโภชนาการ เพื่อสุขภาพที่ดี และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชน ผู้ปกครองและนักเรียน

เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ฝึกอาชีพเกษตรกรโดยความสมัครใจเป็นพื้นฐานของการเกษตรที่ดีในอนาคต อีกทั้งยังเป็นการสร้างแรงจูงใจแก่เด็กนักเรียนในการเข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้เกษตรตัวน้อย ทั้งการปฏิบัติการจริง ที่สามารถนำไปประกอบอาชีพเลี้ยงครอบครัวได้ รวมไปถึงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนในด้านการเกษตรให้ได้รับการส่งเสริมจากท้องถิ่น
วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

Related posts