#มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักงานพัฒนาวิจัยฯ เพื่อหารือความร่วมมือ

ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร

ในโอกาสที่มาหารือความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน)และเยี่ยมชมผลงานด้านการวิจัยเพื่อความเป็นเลิศและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานสินค้า เพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคเกษตรด้วยเนคโนโลยีและนวัตกรรม บริหารจัดการทรัพยากร การเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน พัฒนาระบบบริหารจัดภาครัฐ สำหรับผลงานวิจัยของ สวก. ได้ขยายผลสำเร็จในเชิงพื้นที่จำนวน 118 โครงการ แบ่งเป็นกลุ่มภาคดังนี้ กลุ่มภาคเหนือ จำนวน 30 โครงการ กลุ่มภาคกลาง จำนวน 46 โครงการ กลุ่มภาคอีสาน จำนวน 23 โครงการ และ กลุ่มภาคใต้ จำนวน 19 โครงการ

วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

Related posts