แรงงาน จับมือ สถาบันฯ จิตรลดา อัพสกิลนักเรียน นักศึกษาก้าวสู่ตลาดแรงงานคุณภาพ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เยี่ยมชมสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ส่งเสริมโครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงแรงงานกับสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงานเพื่อก้าวสู่ตลาดแรงงานคุณภาพ

 


วันที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 15.00 น. นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน และนางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมคณะผู้บริหารในสังกัดกระทรวงแรงงาน เยี่ยมชมโครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงแรงงานกับสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ขับเคลื่อนการทดสอบมาตรฐานฝีมือให้แก่นักเรียน นักศึกษา ป้อนตลาดแรงงานคุณภาพ โดยมี รศ.ดร. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ให้การต้อนรับ ณ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา อาคาร 60 พรรษาราชสุดาสมภพ (604) สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า กรุงเทพมหานคร


ทั้งนี้ กระทรวงแรงงานได้ให้ความร่วมมือกับสถาบันฯ จิตรลดา ดำเนินการประสานงานการฝึกอบรมวิชาชีพและเตรียมความพร้อมกับโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) ในรูปแบบชมรมวิชาชีพ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 เรื่อยมา จนกระทั่ง ปี พ.ศ. 2560 ได้จัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ในสาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 และ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 กับวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา

โดยในวันที่ 3 มิถุนายน 2563 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ได้จัดประชุมโครงการมาตรฐานแม่ครัวไทยร่วมกับกระทรวงแรงงาน เพื่อเตรียมความพร้อมให้แม่ครัวไทยมีศักยภาพสูงขึ้น และเตรียมความพร้อมของบุคลากรของศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขา ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 หลังจากผ่านสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19

นายสุชาติ กล่าวว่า สถาบันฯ จิตรลดา เป็นสถาบันพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงานที่ดีให้กับนักเรียน นักศึกษา ที่จะได้มีทักษะในการทำงานที่มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของโลกปัจจุบัน รวมทั้งมีศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

Related posts