#มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดบรรยายพิเศษเรื่อง การประยุกต์องค์ความรู้ฯ

ที่ห้องประชุมใหญ่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการบรรยายพิเศษเรื่อง การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางวิศวกรรมโยธาในการอนุรักษ์และบูรณะโบราณสถาน
โดยคุณ กิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมศาสนา เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ และอนุรักษ์มรดกไทย วันที่ 2 เมษายนของทุกปี โดยมีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาจากภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าร่วมรับฟังกว่า 200 คน
วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

Related posts