#รองพ่อเมืองเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพกาชาดไทย

ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติ ดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานของเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ และสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอ สู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2563

โดยมีสมาชิกเหล่ากาชาด จังหวัดเชียงใหม่ และกิ่งกาชาดอำเภอ จาก 22 อำเภอ รวมกว่า 250 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมการ และสำหรับจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อให้สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่และกิ่งอำเภอมีความรู้ความเข้าใจในนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของสภากาชาดไทย และการสร้างจิตสำนึกในเมตตาธรรมและมนุษยธรรม รวมถึงได้รับทราบบทบาทหน้าของสมาชิก ซึ่งเป็นกลไกหลักและกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจของสภากาชาดไทย
วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
สำนักข่าวภูมิภาค
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

Related posts