#กองบิน 41 จัดพิธีรับ-ส่ง หน้าที่ผู้บังคับการกองบิน นอ.ภูศิษฏ์ มารับหน้าที่แทน

ที่ท่าอากาศยานทหารอากาศกองบิน 41 นาวาอากาศเอก นรุธ กำเนิดนักตะ ผู้บังคับการกองบิน 41 ได้ครบวาระเวลา 1 ปี และได้ทำการย้ายไปประจำต่ำแหน่ง ประจำกรมข่าวทหารอากาศ และ นาวาอากาศเอก ภูศิษฏ์ ทิมเกิด มาดำรงต่ำแหน่ง ผู้บังคับการกองบิน 41 แทน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป
ในการนี้ นาวาอากาศเอก นรุธ กำเนิดนักตะ ได้ทำการลงนามสมุดรับ – ส่งหน้าที่ พร้อมทั้งทำการมอบธงประจำหน่วย ให้แก่ นาวาอากาศเอก ภูศิษฏ์ ทิมเกิด ผู้ บังคับการกองบิน 41 คนใหม่ เพื่อทำการส่งมอบการบังคับบัญชาต่อไป ท่ามกลางบรรยากาศชื่นมื่น
วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
สำนักข่าวภูมิภาค
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

Related posts