#กองทัพภาคที่ 3 มอบใบประกาศให้กับนายกสมาคมสมาพันธ์สื่อออนไลน์

ศูนย์เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กองอำรวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 กองทัพภาคที่ 3 มอบหมายให้ พันเอก รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ 3 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภาคในภาค 3

มอบประกาศชมเชย ให้แก่ นายกิตติคุณ มั่นคงดี ฝ่ายข่าว ททบ.5 และนายกสมาคมสมาพันธ์สื่อออนไลน์และสถานีวิทยุ โทรทัศน์ PM NEWS TV & MD NEWS TV แห่งประเทศไทย เพื่อเป็นสื่อมวลชนประเภทวิทยุ โทรทัศน์ ดีเด่น ได้ร่วมกับส่วนราชการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกองทัพและข่าวสารสถานการณ์โรคโควิด-19 ที่ทันสมัย ถูกต้อง ครบถ้วน ให้กับประชาชนในพื้นที่ ก่อให้เกิดความมั่นคงด้านข้อมูลข่าวสารให้กับประเทศชาติเป็นอย่างดี ศูนย์เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภาคในภาค 3 จึงขอมอบใบประกาศชมเชยไว้เป็นเกียรติประวัติในงานด้านการสนับสนุนข้อมูลข่าวสารกับกองทัพ

Related posts