“เฉลิมชัย”เร่งเครื่อง”ยุทธศาสตร์ที่5”รับมือโควิดระลอกใหม่ ตั้ง”อลงกรณ์”ขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนในเมือง(Urban Farming)ชูBCGโมเดลสร้างเศรษฐกิจฐานรากชุมชน 77 จังหวัด

“เฉลิมชัย”เร่งเครื่อง”ยุทธศาสตร์ที่5”รับมือโควิดระลอกใหม่ ตั้ง”อลงกรณ์”ขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนในเมือง(Urban Farming)ชูBCGโมเดลสร้างเศรษฐกิจฐานรากชุมชน 77 จังหวัด  ผนึก 4 ภาคี ขับเคลื่อนโครงการเกษตรกรรมยั่งยืนในเมือง(Urban Farming)ตั้งเป้าสร้างความมั่นคงอาหารและเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายใต้แนวทางเกษตรกรรมยั่งยืน

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แถลงวันนี้(7เม.ย)ว่า ภายใต้”5 ยุทธศาสตร์ปฏิรูปภาคเกษตร” ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เร่งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่5อีกแนวรุกหนึ่งคือ”ยุทธศาสตร์เกษตรกรรมยั่งยืนตามแนวทางศาสตร์พระราชา”โดยออกคำสั่งแต่งตั้ง”คณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในเมือง”มีที่ปรึกษารัฐมนตรีเกษตรฯ.เป็นประธาน”ทำหน้าที่พัฒนาการเกษตรในเมือง (Urban Farming) และเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามแนวทางเกษตรกรรมยั่งยืนเพื่อเพิ่มความมั่นคงอาหารในเมืองและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากชุมชนทั่วประเทศเป็นการรับมือผลกระทบจากวิกฤติโควิด19ระลอกใหม่โดยมีวัตถุประสงค์5ประการได้แก่


1. พัฒนาเกษตรในเมือง
2.เพิ่มพื้นที่สีเขียว
3.เพิ่มคุณภาพอากาศ ลดกรีนเฮ้าส์แก๊ซและพีเอ็ม2.5
4.ฟื้นฟูระบบนิเวศน์ธรรมชาติในเมือง
5. สร้างเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มรายได้และอาชีพระดับชุมชนบนโมเดลBCG Economy (Bio-Circular-Green Economy)


นายอลงกรณ์กล่าวว่า นับเป็นทิศทางใหม่ของการปฏิรูปภาคเกษตรกรรมของไทยและเป็นครั้งแรกของประเทศที่จะส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรมในเมืองอย่างยั่งยืนในระดับนโยบายคู่ขนานไปกับการพัฒนาภาคเกษตรในชนบท อีกทั้งรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากในระดับชุมชนเพื่อรับมือวิกฤตโดวิด19และเตรียมความพร้อมของประเทศหลังยุคโควิด19 จัดได้ว่าเป็นการตอบโจทย์ทั้งหมดของทั้งปัญหาและโอกาส(Pain pointและGain point)สำหรับปัจจุบันและอนาคต


“การขับเคลื่อนโครงการนี้จะผนึกความร่วมมือบน5แกนหลักคือภาครัฐภาคเอกชนภาควิชาการภาคประชาสังคมและภาคเกษตรกรโดยมีศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมหรือศูนย์AIC ทั้ง77จังหวัดเป็นกลไกขับเคลื่อนระดับภูมิภาคร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับทุกภาคีภาคส่วน”
โครงการนี้พัฒนาต่อยอดมาจากโครงการกรีนซิตี้(Green City)ที่มุ่งลดปัญหาพีเอ็ม2.5ด้วยการปลูกต้นไม้1ล้านต้นและโครงการตู้เย็นข้างบ้านส่งเสริมการปลูกผักรับประทานเองที่ดร.เฉลิมชัยริเริ่มและดำเนินการประสบความสำเร็จในช่วง1ปีกว่าที่ผ่านมา โดยออกแบบใหม่ภายใต้แนวทางเกษตรกรรมยั่งยืน(Sustainable Agriculture)ซึ่งประกอบด้วย 5 เสาหลักคือ เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรอินทรีย์ วนเกษตร เกษตรผสมผสานและเกษตรธรรมชาติ

สำหรับ”5ยุทธศาสตร์เฉลิมชัย”ประกอบด้วย
1.ยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิต
2. ยุทธศาสตร์เทคโนโลยีเกษตร 4.0
3. ยุทธศาสตร์ “3’s” (Safety-Security-Sustainability- เกษตรปลอดภัย เกษตรมั่นคงและเกษตรยั่งยืน)
4. ยุทธศาสตร์การบริหารเชิงรุกแบบบูรณาการกับทุกภาคส่วนโดยเฉพาะโมเดล”เกษตร-พาณิชย์ทันสมัย”
5. ยุทธศาสตร์เกษตรกรรมยั่งยืนตามแนวทางศาสตร์พระราชา

Related posts