ทบ. ฝึกอบรมหลักสูตรทักษะด้านดิจิทัล เพื่อนำไปสู่การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (Digital Government Maturity Model)

ทบ. ฝึกอบรมหลักสูตรทักษะด้านดิจิทัล เพื่อนำไปสู่การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (Digital Government Maturity Model)


วันอังคารที่ ๕ ก.ค. ๖๕ พลโท วรพจน์ เร้าเสถียร เจ้ากรมการทหารสื่อสาร เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรทักษะด้านดิจิทัล นายทหารสัญญาบัตร รุ่นที่ ๒ ณ ห้องประชุม โรงเรียนทหารสื่อสาร กรมการทหารสื่อสาร เวลา ๑๓.๓๐ น. โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๓๒ นาย มีระยะเวลาในการฝึกอบรม ๕ สัปดาห์ มีรูปแบบการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สำหรับในพิธีปิดการฝึกอบรมมีการเปิดวิดีทัศน์ และมอบประกาศนียบัตรสำเร็จการฝึกอบรมให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม

สำหรับ “หลักสูตรทักษะด้านดิจิทัล นายทหารสัญญาบัตร รุ่นที่ ๒” มุ่งพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลบุคลากรของกระทรวงกลาโหม สนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยให้ไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในส่วนของการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานและการให้บริการด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ภายใต้แนวคิด การปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลติจิทัล โดยกำหนด “แผนพัฒนาทักษะด้านติจิทัลบุคลากรของกระทรวงกลาโหม” ขึ้นเพื่อใช้เป็นกรอบการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงกลาโหม ในระยะ ๘ ปี ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๗๐ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้


๑. เพื่อให้กระทรวงกลาโหมมีบุคลากรที่มีทักษะด้านดิจิทัลที่เหมาะสม ที่จะเป็นกลไกขับเคลื่อนที่สำคัญในการปรับเปลี่ยนหน่วยงานเป็นรัฐบาลดิจิทัล ทั้งนี้เป็นการพัฒนาประเทศไทยไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ในยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
๒. เพื่อให้บุคลากรกระทรวงกลาโหมสามารถปรับตัวให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานตามบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังในบริบทของการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล และสามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด


ทั้งนี้ เพื่อให้การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลบุคลากรของกระทรวงกลาโหม เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้คณะทำงานการขับเคลื่อนนโยบายด้านดิจิทัลและสนับสนุน “ไทยแลนด์ ๔.๐” ของกระทรวงกลาโหม และมุ่งให้หน่วยงานในสังกัด ได้รับทราบแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการ และบุคลากร ซึ่งหน่วยสามารถนำไปปรับใช้ได้ตามความเหมาะสม สอดคล้องตามบริบทการพัฒนาของหน่วยตนเอง ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญนำไปสู่การพัฒนารัฐบาลติจิทัล (Digital Government Maturity Model) ของหน่วยอย่างยั่งยืนต่อไป


ข้อมูลข่าว:สมาคมสื่อมวลชนเพื่อสังคม

Related posts