ชลบุรี-อบต.เกษตรสุวรรณ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี เสริมสร้างความรู้สิทธิคนพิการ ตามกฎหมาย

ชลบุรี-อบต.เกษตรสุวรรณ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี เสริมสร้างความรู้สิทธิคนพิการ ตามกฎหมาย

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรสุวรรณ หมู่ที่ 4 ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี จัด “โครงการอบรมให้ความรู้สิทธิที่ควรได้รับสำหรับคนพิการ” จัดโดยสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรสุวรรณ และได้รับเกียรติจาก “นางอมรรัตน์ กตัญชลีกุล” รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรสุวรรณ เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทกับกลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรม คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ ครอบครัวคนพิการ กว่า 40 คน เพื่อแสดงถึงความความห่วงใยการยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ครอบครัวคนพิการ ที่อาศัยอยู่ในความรับผิดชอบ และจะมุ่งมั่นสร้างความรัก ความสามัคคี ความมั่นคงในการดำรงชีวิตของประชาชน ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ตามนโยบายของภาครัฐ “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”และได้เชิญ “นายชีวานนท์ พรรัตน์ธนิกกุล” นายกสมาคมสหพันธ์แรงงานคนพิการแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิของคนพิการ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพ.ศ 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ 2556 อาทิเช่น สิทธิด้านการศึกษา ด้านการประกอบอาชีพ ด้านการแพทย์ ด้านกฎหมายที่คุ้มครอง อีกครั้งการสนับสนุนช่วยเหลือคนพิการ การเข้าถึง กองทุนกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพของคนพิการ การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ การลดหย่อนค่าโดยสารขนส่งสาธารณะสำหรับคนพิการ และการช่วยเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยเพื่อคนพิการ เผื่อได้รับทราบสิทธิทางกฎหมายและสามารถขอรับการช่วยเหลือได้อย่างถูกต้องและได้ทันท่วงทีจากหน่วยงานภาครัฐต่อไป

 

Related posts