โรงเรียนข่าว กรมข่าวทหารบกโดยพล.ท.ดิเรก บงการ จก.ขว.ทบ/ผบ.รร.ขว.ทบ.อนุมัติเปิดหลักสูตร ปบก.6

โรงเรียนข่าว กรมข่าวทหารบกโดยพล.ท.ดิเรก บงการ จก.ขว.ทบ/ผบ.รร.ขว.ทบ.อนุมัติเปิดหลักสูตร ปบก.6

สมาชิกวุฒิสภา หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล, รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์, ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส, รองประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางการสร้างคนดี คนเก่ง สู่สังคมเพื่อพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน, ประธานที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรม, กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง, กรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ,

ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน พุทธศักราช 2560 วุฒิสภา บรรยายพิเศษ เรื่อง “ผู้นำต้นแบบกับการจัดการในสถานการณ์วิกฤติในปัจจุบัน” ให้แก่ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมการประสานงานข่าวผู้บริหารภาครัฐและเอกชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จัดโดย กองแผนการฝึกอบรม โรงเรียนข่าวทหารบก กรมข่าวทหารบก ณ โรงเรียนข่าวทหารบก ถนนพระอาทิตย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานครโดยพล.ท.ดิเรก บงการ จก.ขว.ทบ/ผบ.รร.ขว.ทบ.และพ.อ.ประเสริฐ หมวดเชียงคะ รอง ผบ.รร.ขว.ทบ.โดยเชิญหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุลเพื่อบรรยายและอบรม
หลักสูตรประสานงานข่าวผู้บริหารงานภาครัฐและเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 6 (ปบก.6)จำนวน 78 คน
หม่อมหลวงปนัดดา กล่าวในความตอนหนึ่งว่า :

“ปัจจุบันสถานการณ์ทางสังคมมีความอ่อนไหว ประกอบกับสถานการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในโลกวันนี้มีความเคลื่อนไหวที่เป็นพลวัตค่อนข้างสูงที่แต่ละประเทศแต่ละสังคมจะต้องใช้ความละเอียดรอบคอบในการดำเนินนโยบายต่าง ๆ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์อันดีที่มีต่อกัน

ฉะนั้น ทุกคนทุกฝ่ายจะต้องช่วยกันเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ ซึ่งมีปัจจัยสำคัญอยู่ที่กรอบความคิดของผู้คนในชาติที่ทุกคนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชาติบ้านเมืองที่ถูกต้อง และมีความรู้ความเข้าใจในความสำคัญของชาติไทยในมุมมองของนานาอารยประเทศ โดยเฉพาะมหาประเทศ

สิ่งสำคัญที่สุดจึงอยู่ที่คนไทยทุกคน และโดยเฉพาะลูกหลานเยาวชนจะต้องได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเป็นจริงในเรื่องต่าง ๆ หาใช่บริโภคเฟคนิวส์ที่กำลังแพร่หลายอย่างกว้างขวาง มีความมั่นคงทางจิตใจที่อาศัยสติและปัญญากำกับความคิดและการประพฤติปฏิบัติตน อีกปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยกระตุ้นหรือหนุนเสริมที่ดีคือ ต้นแบบที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์และสง่างาม โดยเฉพาะเมื่อเกิดสถานการณ์วิกฤติทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งการดำเนินชีวิตและการมีส่วนร่วมทั้งการแสดงความคิดเห็นและการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่ง ควรเกิดจากการไตร่ตรองด้วยความมีสติและใช้ปัญญานำหน้าชีวิตสู่ความสำเร็จในทางที่ถูกต้องเหมาะสม มีความกตัญญูรู้คุณต่อแผ่นดิน มีความจงรักภักดี สัตย์ซื่อสุจริต ความเพียร ความพอเพียง และมีจิตอาสาในการเสริมสร้างความรู้รักสามัคคีให้เกิดขึ้นแก่ผู้คนในชาติ เพื่อสร้างสรรค์ความเป็นระบบระเบียบของสังคม ยึดหลักสุจริตธรรมในการทำหน้าที่ตามความรับผิดชอบของแต่ละปัจเจกบุคคล หน่วยงาน และองค์กร พร้อมทั้งเป็นแบบอย่างของการให้เกียรติแผ่นดิน เพื่อให้บ้านเมืองไทยของเรามีความสุขความเจริญรุ่งเรือง”

#วุฒิสภา
#สถาบันดำรงราชานุภาพกระทรวงมหาดไทย
#โรงเรียนข่าวทหารบกกรมข่าวทหารบก
#พิพิธภัณฑ์วังวรดิศและหอสมุดสมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ
#หลักสูตรประสานงานข่าวผู้บริหารงานภาครัฐและเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 6 (ปบก.6)
ข้อมูลข่าว:สมาคมสื่อมวลชนเพื่อสังคม

Related posts