“สมาคมสภาคนพิการฯ จัดสมัชชาคนพิการ เน้นขับเคลื่อนสิทธิด้วยพลังความรู้”

“สมาคมสภาคนพิการฯ จัดสมัชชาคนพิการ เน้นขับเคลื่อนสิทธิด้วยพลังความรู้”

เมื่อวันที่ 22-24 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย​“
สมัชชาคนพิการแห่งชาติและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565” ณ โรงแรม เอ็ม บูทีค รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย โดยมีผู้เข้าร่วมงาน อาทิ นางสาวภาณี จันทร์ตัน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย ,นายศุภชีพ ดิษเทศ นายกสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย , นางณฐอร อินทร์ดีศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ , นายชูศักดิ์ จันทยานนท์ เลขาธิการสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยและอุปนายกสภาคนพิการ

ร่วมด้วย คณะกรรมการบริหารสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย โดย นางนุชจารี คล้ายสุวรรณ นายกสมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทย และอุปนายกสภาคนพิการฯ คนที่ 1 , นายวิทยุต บุนนาค นายกสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย และอุปนายกสภาคนพิการฯ คนที่ 2 , นายเอกกมล แพทยานันท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย และอุปนายกสภาคนพิการฯ คนที่ 3 , นายสุชาติ โอวาทวรรณสกุล นายกสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย และอุปนายกสภาคนพิการฯ คนที่ 4 และผู้แทนสภาคนพิการจังหวัดทุกจังหวัด


​ ทั้งนี้ สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ผู้จัดงานสมัชชาคนพิการฯ เป็นองค์การขับเคลื่อนนโยบายและกฎหมายด้านคนพิการระดับชาติ รวมทั้งพิทักษ์สิทธิคนพิการ ซึ่งได้มีการรับรองฐานะไว้ใน มาตรา 27 ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 รวมทั้งเป็นองค์กรร่ม (Umbrella Organization) ขององค์การคนพิการแต่ละประเภทระดับชาติซึ่งเป็นสมาชิกสามัญถาวร 6 องค์กร ได้แก่ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย

สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทย และสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย) ประกอบกับมีสมาชิกสามัญทั่วไป คือ สภาคนพิการทุกประเภทประจำจังหวัดใน 77 จังหวัด รวมทั้งมีสมาชิกวิสามัญ ได้แก่ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ และมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ อีกทั้งยังทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายต่างๆ เช่น ภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ (T4A) เป็นต้นซึ่งการประชุมในครั้งนี้ เน้นเรื่องของ “การผลักดันสิทธิคนพิการไปสู่นโยบายรัฐบาลด้วยพลังความรู้” โดยมีวัตถุประสงค์ ได้แก่
1. เพื่อเป็นเวทีสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สถานการณ์และอุปสรรคการดำเนินงานของสมาชิก ทั้งองค์การคนพิการแต่ละประเภท สภาคนพิการทุกประเภทประจำจังหวัด และภาคีเครือข่าย ในการขับเคลื่อนและติดตาม กฎหมาย นโยบาย ไปสู่การปฏิบัติ
2. เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาแก่สมาชิก และสร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการเสนอแนะความเห็นเพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินงานของสมาคมฯ ผ่านการประชุมใหญ่สามัญประจำปี


ภายในงาน ผู้ร่วมประชุมให้ความสนใจ พร้อมร่วมซักถาม ถกปัญหา รวมถึงแนะแนวทางต่างๆ โดยมีผู้นำของคนพิการ ครบทุกประเภทความพิการ จากทั้ง 77 จังหวัดเดินทางมาเข้าร่วม โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวนกว่า 500 คน ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ผู้แทนองค์การคนพิการแต่ละประเภท 6 สมาคม ผู้แทนสภาคนพิการทุกประเภทประจำจังหวัด 77 จังหวัด ผู้ทรงคุณวุฒิ และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีนิทรรศการแสดงสินค้าของคนพิการทุกๆ ประเภท ในบริเวณการจัดงานอีกด้วยอีกด้วย

————————————–

Related posts