#พ่อเมืองเชียงใหม่ ร่วมสภาลมหายใจ ปลูกต้นไม้ในเขตเมือง

เป็นการคืนพื้นที่สีเขียวให้กับเมืองเชียงใหม่ ถือเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์กับเมืองเชียงใหม่ข…

Read More

#คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ตรวจความพร้อมพื้นที่สวนสัตว์เชียงใหม่

วันที่ (10 มิถุนายน 2563) เวลา 16.00 น. นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พ…

Read More