#ผู้ตรวจการแผ่นดิน ลงพื้นที่ตรวจโรงแรม ในพื้นที่ชุมชนล่ามช้าง

ที่ชุมชนล่ามช้าง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พลเอก วิทวัส รชตนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิ…

Read More