#โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม มอบเวชภัณฑ์ยา เพื่อใช้ในการออกหน่วยตรวจสุขภาพของชมรมอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์ แก่สโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม มอบเวชภัณฑ์ยา เพื่อใช้ในการออกหน่วยตรวจสุขภาพของชมรมอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์ แก่สโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อการจัดทำโครงการค่ายพยาบาลอาสาสร้างเสริมสุขภาพชุมชนประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งจะจัดขึ้น ณ บ้านแม่คองซ้าย ตำบลเมืองคอง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนในการนำทักษะ และความรู้ทางการพยาบาลทั้งในภาคทฤษฎีและการปฏิบัติมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนา และส่งเสริมสุขอนามัยของคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลจากสถานบริการทางสุขภาพ รวมทั้งเป็นการเพิ่มศักยภาพของคนในชุมชนในการดูแลสุขภาพของตนเองให้เกิดสุขภาวะอย่างยั่งยืนต่อไป โดยทำการรับมอบ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 ณ บริเวณโถงผู้ป่วยนอก ชั้น 1 โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม
#อบอุ่นเชี่ยวชาญ
#โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม
เนื้อหาข่าวโดย/// แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

Related posts