#ประกันสังคมเชียงใหม่ ร่วมกับโรงบาลลานนา ตรวจสุขภาพผู้ประกันตน

ที่มหาวิทยาลัยพายัพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นางสาวจันทนา จารุเศรณี หัวหน้าแผนกลูกค้าสัมพันธ์ และ นางจิราลักษณ์ จันทร์กระจาย หัวหน้าแผนกสื่อสารการตลาด ได้นำทีมพยาบาลวิชาชีพ ออกหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่แก่ผู้ประกันตนตามสิทธิ์ที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด

พร้อมกับบรรยายให้ความรู้ด้านสุขภาพเกี่ยวกับโรคเรื้อรัง และทำกิจกรรมที่มุ่งเน้นการตรวจสุขภาพ ป้องกันโรค การให้ความรู้ในการป้องกันโรค การเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงจากโรคเนื่องจากการทำงาน ฯลฯ ทางสำนักงานประกันสังคม ขอเชิญชวนให้มาใช้สิทธิ์ของท่านตามโปรแกรมของสำนักงานประกันสังคมและทำฟันตามสิทธิ์ปีละ 900 บาท ต่อคนต่อปีได้ทุกแห่ง

วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
สำนักข่าวภูมิภาค
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

Related posts