#รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยง

วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 13.00.น ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยง กิจกรรมที่ 1 การอบรมการบริหารความเสี่ยงสำหรับผู้บริหาร

โดยมี นายเอกลักษณ์ ระมิงค์วงศ์ หัวหน้างานพัสดุ , นางสายพิณ กันนา หัวหน้างานการเงินและบัญชี , นางสาวกฤษณพร ตารินทร์ หัวหน้างานควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง และ อาจารย์ศศิจันทร์ ปัญจทวี เข้าร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Vdo Conference)

ณ ห้องประชุมพลบดี 2 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่

Related posts